Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Funkce TPV2000

 

CAD2TPV – komunikace s CAD a PDM/PLM systémy

Na základě vzrůstajících požadavků uživatelů bylo vytvořeno obecné komunikační rozhraní, které má za úkol provádět maximálně možný strojový převod kusovníků z CAD aplikací do TPV2000 Plus. Důvodem těchto požadavků je potřeba eliminovat lidský faktor (pracnost a chybovost) v přepisu 3D dat do databázových aplikací, snížení časové prodlevy mezi vznikem konstrukčních dat a jejich zanesením do IS, a také samozřejmě snaha o snižování nákladů. Modul umožňuje současné používání více CAD aplikací, kdy je pro každou zvlášť nadefinováno přenosové rozhraní. Jako základní potřeba a předpoklad strojového převodu dat je stanovení určitých pravidel. Každý 3D model musí být jednoznačně identifikován pomocí čísla výkresu. Každá v 3D aplikaci používaná normálie musí být přiřaditelná k jedné konkrétní skladové položce v informačním systému – je nutné eliminovat možnost vzniku duplicitních modelů pro stejný výrobek. Musí dojít k většímu zapojení konstrukce do celopodnikových systémů. 
V jednodušší formě je aplikace CAD2TPV používána pro načítání TXT souboru, který je exportován z CAD aplikace. Daný soubor může popisovat jedno či více úrovňový kusovník. Měl by obsahovat informace o vzájemném provázání jednotlivých položek (komponent), jejich jednoznačný identifikátor (číslo výkresu, skladové číslo), název položky, typ položky (materiál, dílec, sestava), množství a volitelně další údaje. 
Díky tomu, že je CAD2TPV postaveno na databázovém prostředí, je možné použít i režim komunikace na úrovni různých SQL serverů, které různé PDM systémy obvykle využívají. V takovém případě daný PDM systém zapisuje kusovník s potřebnými údaji přímo do databázových tabulek, spouští kontrolu a převod těchto dat do struktur TPV2000 Plus.

 

Konstruktér – zpracování struktury výrobku

 

Pomocí této funkce lze aktualizovat seznam položek, konstrukční rozpisky a celkovou strukturu výrobku. Modul umožňuje integraci CAD systému formou přiřazení a zobrazení výkresu, import a načtení konstrukční rozpisky i možnost převzetí kompletní struktury (stromu). Dále lze tvořit variantní dokumentaci se zohledněním variant v rozpadech výrobku. Disponuje velkým množstvím výstupních funkcí a různých pohledů na strukturu kusovníku. Umožňuje provádět výpočet normy spotřeby materiálu, změny ve struktuře výrobku a archivaci a evidenci změn.

 • vazba na databázi normalizovaných součástí TDS-TECHNIK
 • evidence konstrukčních a konstrukčně-technologických změn včetně jejich schvalování
 • tvorba kusovníků na základě konstrukční dědičnosti
 • graficko-textová klasifikace součástí a nakupovaných položek s možností dotřídění
 • propojení na skladový soubor (stav, výdej a příjem)
 • tvorba konstrukčních rozpisek přenosem z CAD systému
 • PDM - správa CAD dokumentace pomocí digit. archivu
 • kontrola úplnosti a hotovosti všech položek ve výrobku
 • funkce pro orientaci ve struktuře výrobku (struktura, strukturovaný kusovník, strom, souhrnné rozpady, inverzní strom, příslušnost dílů k finálům, inverzní rozpady, porovnání rozpadů atd.)
 • výpočet normy spotřeby materiálu
 • kalkulace ceny výrobku pro potřeby cenové nabídky
 • náhled na operace technologického postupu
 • archivace neaktivních položek (ARCHIV)
 • hromadné akce nad konstrukčními seznamy
 • evidence skladu, nářadí, výkresů

 

Technolog – zpracování technologické dokumentace

Modul Technolog je určen pro správu technologické části systému TPV2000 Plus a zpracování technologické dokumentace. Pomocí tohoto modulu lze provádět tvorbu technologických postupů s podporou katalogů typových technologických prvků (texty, instrukce, operace, postupy), výpočty materiálových a výkonových norem, změnové řízení v postupech, archivaci a evidenci technologických a konstrukčně technologických změn, výběr a objednávání nářadí, správu NC programů a mnoho dalších technologických funkcí.

 • správa základních technologických katalogů (pracoviště, střediska, tarifní třídy, ...)
 • tvorba technologických postupů s využitím typových katalogů (operace, instrukce)
 • vazba na katalog nářadí, NC programů
 • automatizovaný výpočet spotřeby času (subsystémy normování)
 • montážní kusovník - rozdělení komponent rozpisky do jednotlivých operací s možností rozdělení množství
 • kontrola rozpadu a úplnosti technologického postupu
 • definice zaměnitelných pracovišť pro potřeby plánování v systémech APS
 • tvorba kontrolních a měřících protokolů, seřizovacích listů NC strojů
 • hromadné akce nad technologickými seznamy

 

Manažer zakázek – zakázky TPV, nabídkové zakázky, kalkulace nákladů

Manažer zakázek slouží k evidenci zakázek (TPV zakázek, nabídkových zakázek). Zakázka obsahuje hlavičku s obecnými údaji o zakázce a seznam položek včetně množství. V tomto modulu lze vložit zakázku, provést její rozpad a kalkulaci, sestavit podklady pro cenovou nabídku, provést rozbor kalkulace. Modul umožňuje tisknout standardní dokumentaci zakázky a je integrován s modulem Výroba.

 • prohlížení, aktualizace a tisk TPV zakázek
 • rozpad TPV zakázky - předběžná a konečná kalkulace
 • rozbor kalkulace
 • zobrazení a tisk podkladů pro cenovou nabídku
 • prohlížení a tisk standardní dokumentace zakázky (Rozpisky, Postupy, Průvodky, Návodky, Výrobní pomůcky,
 • materiálová norma, Výkonová norma, ...)
 • aktualizace základních zakázkových katalogů - Partneři, Třídy zakázek, Měny
 • přiřazení TPV zakázky do Workflow
 • přiřazení příloh k TPV zakázce

 

Klasifikace (grafický třídník součástí)

Klasifikace slouží k údržbě graficko-textových třídníků konstrukční a technologické klasifikace součástkové základny a klasifikace nářadí. Pomocí této funkce lze vytvořit novou klasifikaci nebo editovat již existující klasifikaci. Zařazení položky do klasifikační mapy je reprezentováno tvarovým číslem zobrazeným na kartě položky a je součástí pro využití metody konstrukční či technologické dědičnosti.

 • umožňuje na základě grafické a textové informace přehledným způsobem roztřídit vyráběné položky
 • vyhledání jakékoliv položky na základě definování požadavků
 • podobné položky mají společného grafického představitele a společné parametry
 • konstrukční parametry slouží k přesnému dohledání požadované součásti
 • podporované grafické formáty - BMP, JPG, GIF, WMF

 

Hospodaření s nářadím - výdejna

TPV2000plus pokrývá oblast výdeje nářadí a výrobních pomůcek. Umožňuje jejich sledování až na úroveň jednotlivých evidenčních čísel. Eviduje zápůjčky nářadí jednotlivými pracovníky, pro určité pracoviště nebo pro konkrétní výrobní operaci. Umožňuje evidenci definovatelných parametrů pro jednotlivé druhy nástrojů a evidenci kontrol a kontrolovaných parametrů nářadí.

 • Evidence výdeje komunálního nářadí
 • Evidence výdeje speciálního nářadí a přípravků
 • Dlouhodobé a krátkodobé zápůjčky
 • Evidence pravidelných kontrol nástrojů a pomůcek
 • Evidence paramterů nářadí (životnost, opotřebení…)

 

Nabídky/poptávky

Systém TPV2000Plus obsahuje vylepšenou agendu „Nabídky“, což je řešení reagující na poptávku zákazníka následujícím způsobem:

 • evidence doručené poptávky od zákazníka (agenda Poptávky) – ref.datum, datum dodání, název, popis, datum dodání, cena
 • přiřazení položek k poptávce (výběrem z TPV nebo zadání vlastních položek popisného charakteru)
 • schválení poptávky

Po evidenci a zadání poptávky je možno tuto poptávku rozpracovat pomocí agendy nabídky do podrobnější víceúrovňové struktury a nad touto strukturou provádět na základě kalkulačních vzorců analýzu, simulaci a konečný výpočet přímých nákladů na výrobu a přípravu nabídkové dokumentace pro zákazníka.
Nabídka čerpá údaje z následujících katalogů:

 • položky, struktury, operace
 • partneři (zákazníci, dodavatelé a odběratelé)
 • evidence došlých poptávek (poptávky)

Nabídka je úzce svázána s agendou TPV a lze provádět:

 • rychlou tvorbu, aktualizaci a správu vytvořených nabídek
 • rozdělení nabídek do druhů (předběžná/konečná, strojní výroba/montáž, dodatek, …)
 • evidence a sledování stavů nabídek
 • evidence a sledování platností nabídek
 • kopie nabídek
 • evidence položek nabídky včetně rozměrového materiálu a požadovaných vlastností v přehledné stromové struktuře
 • skupiny nabídky - položky v nabídce lze hierarchicky přiřazovat do skupin a sledovat tak částečné součty výsledné ceny (pro lepší orientaci zákazníka)
 • tvorba struktury položek nabídky (komponent) a sledování výsledných cen položek
 • verzování nabídek (je možno vytvořit novu verzi nabídky s aktualizovanými cenami)
 • import existujících položek z TPV včetně jejich kmenových dat (struktury, operace, pomůcky)
 • export nově vytvořené položek v agendě Nabídky do TPV (včetně struktur, operací a pomůcek)
 • přiřazení libovolného počtu příloh k nabídce
 • zařazení nabídky do Workflow
 • tisk výstupních sestav nabídek

 

Komunikace s jinými ERP a ekonomickými systémy

Systém TPV2000 Plus lze využít nejen jako hlavní komplexní informační systém pro menší firmy, ale jako doplněk jiných ERP nebo ekonomických systémů. Z portfolia podnikových IS bych vybral (DIMENZE++,SAP R/3, K2, NAVISION, INFOR, QAD, AXAPTA, MAX+, ORsystem a další) a nebo ekonomické systémy (Pohoda, Money, ABRA a další. Modularita TPV2000Plus umožňuje vybrat pouze potřebné funkce systému a ty propojit se stávajícím řešením.

 

Workflow – řízení oběhu dokumentace mezi OJ

Workflow je určený k řízení lidských zdrojů a předepisuje posloupnost požadovaných úkolů směrovaných na útvary i konkrétní osoby. V grafickém zpracování zobrazuje plnění úkolů a dodržování termínů. Pomocí komfortních vyhledávacích nástrojů si může pověřený uživatel vyhodnotit práci jednotlivých útvarů i osob za vybrané období, nebo kontrolovat stav zpracování řízených projektů.

 

Výroba a plánování výroby

Vyhodnocování výroby disponuje funkcemi pro ekonomické vyhodnocování jednotlivých výrobků a zakázek. Provádí porovnání kalkulovaných a skutečných nákladů na výrobu. V modulu výroba jsou předdefinovány různé výpočty jako například:

 • stavy výrobních příkazů pro zakázku včetně grafického zobrazení
 • rozpracovanost operací pro zakázku včetně grafického zobrazení
 • vyhodnocení zakázky včetně grafického zobrazení
 • Přehled odvádění operací za období
 • Kooperační objednávky pro zakázku
 • Využití pracoviště podrobné
 • Využití pracoviště souhrnné
 • Graf kapacity pracovišť za období
 • Graf kapacity pracovišť pro zakázku
 • Vyhodnocení operací pro zakázku
 • Vyhodnocení výrobních příkazů pro zakázku

Modul Výroba je nově rozšířen o funkce plánování výroby.
Možnosti rozpuštění zakázky:

 • k termínu zakázky
 • k termín startu
 • k termínu startu, dílce ihned

Možnost přeplánování jednotlivých výrobních příkazů.
Grafické znázornění průběhu zakázky ve dnech.
Grafické znázornění naplněnosti kapacity pracovišť.
Přehledné struktury výrobního příkazu včetně jednotlivých operací a vstupujících komponent.

Součástí je také funkčnost rezervací materiálových vstupů na skladě nebo objednávkách.

Je koncipována tak, aby jej bylo možné propojit s navazujícím ekonomickým informačním systémem.

 

Administrátor

Administrátor slouží ke správě systému TPV2000 Plus. Umožňuje správci systému zadávat a aktivovat nové uživatele a jejich přístupová práva. Přístupová práva se zadávají k profesím (rolím), které označují činnosti v systému. Pomocí této funkce se provádí také globální nastavení systému a aktualizace číselníků. Modul poskytuje také možnost generovat a uživatelsky přizpůsobovat výstupní tiskové sestavy z vybraných tabulek z databáze TPV2000 Plus. 

 • globální nastavení systému
 • správa uživatelů a jejich profesí (práv)
 • správa systémových číselníků (závody, příznaky položky, vazby, operace, změny)
 • monitorovací funkce nad databází

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace