Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Změnová řízení

 

Změny výrobku jsou denním chlebem všech podniků, které bojují o své místo na trhu. Všichni soutěží o to být první v uvedení nějaké té novinky nebo alespoň držet krok s dobou a uvádět tak na trh moderní výrobky. Moderní, ale spolehlivé výrobky, vyráběné efektivně v bezproblémové výrobě. To ale vůbec není lehký úkol. Proto je důležitá podpora změnového řízení v aplikacích používaných při vývoji i výrobě produktu. Vzájemná spolupráce těchto aplikací a kooperující, týmová spolupráce všech útvarů v podniku na změnovém řízení je nezbytná.

IS TPV2000 umožňuje řízenou spolupráci jednotlivých osob, útvarů na změnovém řízení, včetně řízeného oběhu či schvalování dokumentů. Zároveň umožňuje sdílení a výměnu důležitých informací či dat mezi aplikacemi. IS TPV2000Plus se totiž vždy implementuje včetně propojení na CAD, PDM, ERP/MRP aplikace používané v podniku.

IS TPV2000 umožňuje používání změnového řízení na několika úrovních podle potřeby podniku.

 

Bez změnového řízení

Díky své pružnosti je možné IS TPV2000Plus používat i bez změnového řízení. Takové používání lze však doporučit pouze u podniků, kde životnost výrobku z hlediska svého vývoje je značně omezena, opakovaná výroba téměř vyloučena, případně je změnová činnost sledována nebo zaznamenána jinou aplikací, například PDM nebo ERP.

V případě takového používání dojde totiž po schválení rozpracované dokumentace k trvalému přepisu dokumentace předchozí a to bez jakéhokoliv záznamu v IS TPV2000 o prováděné změně.

Mnohem více doporučovanou variantou je v tomto případě automatické generování nové změny a její automatické schválení. Toto se děje na pozadí, uživatele to neobtěžuje a přitom ve výsledku existují jednotlivé verze předchozí dokumentace a lze tak dohledat provedené změny. Systém pak používá automaticky poslední verzi dokumentace jako platnou. Zbývá pak jen vyřešit pravidla přesunu platných dat do výrobního systému.

 

Základní změnové řízení

Základní změnové řízení umožňuje sledovat důležité změny v dokumentaci trvalého charakteru, eviduje změny a přiděluje čísla změn. Pro každou úpravu kompletně zpracované dokumentace je nutné vybrat změnu z evidence změn, kterou jsou úpravy dokumentace nařízeny – případně založit novou. K tomu se v IS TPV2000 používá Číselník změn.

Standardní změnové řízení začíná Návrhem na změnu, který může zapsat každý uživatel do číselníku evidence změn. Změnový referent posoudí návrh a ten buď zamítne, nebo z návrhu vytvoří skutečnou změnu. Změna je tím v číselníku evidence změn připravena k použití pro úpravu dokumentace. Změna je evidovány číslem, má určen datum platnosti, obsahuje popis změny i obsah změny. Jako další stupeň změnového řízení může být vyžadována definice jakých položek se změna bude týkat – formulář změny obsahuje potřebnou funkčnost. 

Před zahájením editace kusovníku nebo postupu je uživatel systémem donucen k výběru změny, podle které chce dokumentaci upravovat (pokud to již není určeno formulářem změny). Po provedení změn dokumentace u všech položek, kterých se změna týkala (všechny musí být kompletně schváleny) může změnový referent provést kontrolu a kompletní provedení změny schválit. Kompletním schválením dokumentace jsou ukončeny všechny potřebné úpravy dle změny a nové úpravy lze provést pouze skrze další změnu. 

Změna výrobku představuje v řadě případů úpravu i více položek, proto je umožněno opakovaně pro úpravu různých položek použít stejné číslo změny. Tím je pak zajištěna potřebná komplexní výměna dokumentace pro výrobu všech potřebných položek ke stejnému časovému úseku. 

Systém na základě změnového řízení automaticky vytváří časové platnosti a umožní tak zálohování každého schváleného stavu dokumentace pro pozdější zobrazení. Prováděním změn dochází k úpravě jednotlivých pozic rozpisky a operací postupu. Provedením úpravy v rozpisce dojde k založení nové konstrukční modifikace výrobku. Úprava technologického postupu vyvolá založení technologické modifikace výrobku. 

Na formuláři modifikace jsou uvedeny datumy platnosti modifikace, číslo změny, která byla modifikací řešena, stav rozpracovanosti a údaje o autorech změny. Při opravě konkrétního záznamu (pozice nebo operace) dojde k ukončení platnosti předchozí věty, a vytvoření nové věty s novými hodnotami a novou platností. Platnost je v záznamu reprezentována rozsahem modifikací pro které je záznam platný.

Výběrem konkrétní modifikace systém zobrazí rozpisku nebo postup odpovídající svou platností platnosti modifikace. Systém umožňuje zobrazení všech existujících záznamů (pozice nebo operace se všemi svými platnostmi) najednou – například pro zjištění vývoje konkrétní operace.

 

Oprava dokumentace

Dle definovaných práv může určená osoba provézt opravu dokumentace bez změnového řízení, tato volba je standardně přístupná pouze vedoucímu pracovníkovi za účelem opravy drobných chyb ve stávající dokumentaci. Vlastní opravu neprovádí vedoucí pracovník, ten pouze povolí editační režim – opravu vybrané dokumentace. Vlastní opravu provede určený pracovník. Opravit však lze pouze poslední platnou modifikaci a záznam přepíše poslední platnou hodnotu. Všechny takto prováděné opravy nemusí být dohledatelné, vždy je však zaznamenáno jaká hodnota, kým a kdy byla naposled aktualizována.

 

Vyhodnocení změny

Již v rámci základního změnového řízení IS TPV2000Plus vzniká automaticky spousta užitečných doplňujících informací. V rámci schválení rozpisky nebo postupu každé jednotlivé položky vzniká automaticky report o provedených změnách . Tyto údaje jsou k dispozici pro rozpisku ve formuláři konstrukční modifikace a pro postup ve formuláři technologické modifikace.

Ve formuláři změny jsou pak tyto údaje zkumulovány tak, že vyhodnotí kompletní vliv celé změny na spotřebu materiálu či času.


 

Pokročilé změnové řízení

Pokročilé změnové řízení využívá dalších součástí IS TPV2000Plus jako jsou Obecné dokumenty nebo Workflow. Jejich podrobný popis zde nebudeme uvádět, ale zmíníme jejich vlastnosti použitelné ve změnovém řízení.

Obecné dokumenty jsou samostatné objekty IS TPV2000Plus používané k archivaci, řízenému přístupu ale i změnování jakýchkoliv externích dokumentů. Tyto dokumenty jsou spravovány Číselníkem dokumentů. Při založení objektu do číselníku dokumentů je určen typ dokumentu, datum založení včetně autora a jednoduchého popisu nebo názvu dokumentu. IS TPV2000Plus umožňuje pro jednotlivé uživatelsky definovatelné typy dokumentů určit spoustu vlastností jako jsou přístupová práva (včetně prohlížení), tvar a formát dokumentu apod…


Hlavní vlastností těchto dokumentů je možnost řízeného schvalování a změnování pomocí výše zmíněného číselníku změn. Systém po schválení tento soubor uzamkne v jeho schválené podobě. Při pokusu o aktualizaci je opět vyžadováno číslo změny. Pod tímto číslem změny jsou pak úpravy realizovány. Ve výsledku můžete takto schvalovat a měnit nejen výkresy ale i dokumenty ve Wordu či Excelu a to formou změnového řízení. Veškeré změny jsou tak evidovány, jednotlivé verze jsou uloženy a mají nastavenou svou časovou platnost.

Tyto dokumenty je možné spojit s řadou dalších objektů TPV2000Plus, s položkou, kusovníkem, technologickým postupem, operací, změnou, zakázkou, pracovním tokem, pracovním úkolem atd… Pokud si potom zobrazujete například technologický postup platný k určitému datu, systém vám automaticky vybere a zobrazí odpovídající platný dokument.

Workflow je samostatný modul IS TPV2000Plus sloužící k řízení procesů a lidských zdrojů. 
Umožňuje tak řízené schválení návrhu na změnu nebo řízené provedení změny v dokumentaci, případně řízené promítnutí změny do výroby.

Pro jednotlivé procesy (druhy změn) je možné předem připravit použitelné scénáře se všemi úkoly a závislostmi. Plánovaný časový rozvrh daného scénáře je možno si zobrazit ve formě úsečkového diagramu. Z diagramu jsou patrné paralelní a sériové úkoly. Pokud je více úkolů paralelních, další návazný úkol může začít až po skončení těchto vzájemně paralelních úkolů.

Výběrem scénáře pro řízení konkrétního procesu se vygeneruje konkrétní pracovní tok, dané úkoly se rozplánují k aktuálnímu datu startu toku. Scénářem vybrané termíny, osoby nebo útvary lze upravit dle potřeby konkrétní situace. Nevhodné pracovní úkoly lze vynechat. Po spuštění začne být pracovní tok sledován a vyhodnocován.

Po startu pracovního toku jsou postupně spouštěny a vyhodnocovány jednotlivé pracovní úkoly. Lze sledovat plán i skutečné plnění úkolů. Během plnění jednotlivých pracovních úkolů se mohou odpovídající uživatelé vyjádřit k úkolům toku. Tato vyjádření jsou dalším dokladem modulu workflow. Tisknutelná sestava obsahuje plánované a skutečné datumy startu a konce úkolu, znění úkolu a vyjádření uživatele, jeho jméno a organizační jednotku. Vzniká tak automaticky dokument o schválení nebo provedení změny.

Modul Workflow je přímo integrován do celého IS TPV2000Plus. Z řady formulářů – objektů IS TPV2000Plus (rozpiska, změna, postup, zakázka atd…) lze pracovní tok přímo vygenerovat. Případně lze tyto objekty vkládat přímo při definici nebo práci nad pracovním úkolem. Tyto objekty jsou pak připojeny v pracovním toku nebo úkolu a prostým kliknutím se vám ihned zobrazí.

Jste například ve formuláři číselníku změn a máte vybranou konkrétní změnu, kliknutím na tlačítko Workflow se vám zobrazí, zda je tato změna řízena nějakým pracovním tokem.

Kliknutím na pracovní tok se vám tento zobrazí. Lehce zjistíte v jaké fázi je provedení nebo schvalování změny a která osoba má momentálně plnit jaký úkol. Zároveň vidíte připojené objekty, jako jsou odpovídající postupy, kusovníky, dokumenty (výkresy). Kliknutím na objekt se vám ihned zobrazí příslušný formulář nebo dokument, a pokud jste oprávněnou osobou můžete třeba ihned provádět požadované úpravy vybraného objektu.

Modul Workflow je samostatný, přístup tak může mít libovolný uživatel. Může běžet jako aplikační server a být volán z libovolných aplikací. U řady firem se používá i k řízení procesů, které nemají žádnou souvislost s IS TPV2000Plus. Slouží tak jako integrátor, který umožňuje řešit procesy napříč celou firmou a všemi aplikacemi používanými zákazníkem.

 

Integrace IS TPV2000 do stávajícího řešení

Již od svého vzniku, vždy bylo IS TPV2000Plus implementováno tak, aby spolupracovalo s ostatními aplikacemi používanými zákazníkem. Tento požadavek vedl k tomu, že jak IS TPV2000Plus tak i naši implementátoři jsou dnes velice dobře připraveni realizovat i složitá zadání.

Programové prostředí MS SQL, vytvořené komunikační rozhraní na ERP i CAD, PDM aplikace, možnost řízení podle událostí, zkušení implementátoři. To vše lze využít k tomu, aby údaje vznikali skutečně tam, kde mají, nikde jinde a byly přeneseny včas a spolehlivě všem uživatelům, kteří je potřebují a to včetně údajů a událostí týkajících se změnového řízení.

Ke spolehlivému a rychlému změnovému řízení tak vede centrální používání číselníku změn, správně a vhodně navržené řízení procesů pomocí Workflow a to i napříč uživateli různých aplikací a útvarů, bezchybná komunikace mezi aplikacemi pro výměnu dat.
Výsledkem pak může být například automatické promítnutí schválené změny z IS TPV2000Plus do dat rozpracované výroby vlastní ERP aplikace v prostředí Informix, tak jak to používají uživatelé IS TPV2000Plus v podniku Žďas a.s. Nebo komunikace aplikací PDM Teamcenter, TPV2000Plus a IS AXAPTA používaná ve firmě Motor Jikov spol s r.o.

Stabilní a rychlé změnové řízení, včetně hladkého provedení změny do výroby, je základním pilířem úspěchu výrobních podniků současnosti.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace