Zákaznická sekce
Zapomenuté heslo Založit si účet
Menu
Software a služby nejen pro strojírenské firmyBudete vždy o krok před konkurencí...
Technická podpora

Integrace Teamcenter a TPV2000

U několika zákazníků jsme realizovali propojení aplikací Teamcenteru a TPV2000.

TPV2000 je komfortní platforma pro práci technologů. Importovaná konstrukční data z Teamcenteru zde technologové doplní o technologické údaje, vzniká zde výrobní/montážní kusovník. TPV2000 umí komunikovat s řadou běžně i méně často používaných ERP systémů, které používají data z TPV2000 pro spuštění, řízení a plánování výroby.

TPV2000 je tak výhodným propojovacím můstkem mezi konstrukcí a výrobou, mezi Teamcenterem a ERP aplikací.

 

Standardní komunikace:

Popisovaná ukázka vycházi z konkrétní realizace u zakázníka, který používá aplikace SolidWorks, Teamcenter a TPV2000 s napojením na IS MAX.

 

 

Tato komunikace popisuje situaci, kdy Teamcenter ve spolupráci s CADem řeší kompletní konstrukční zpracování výrobku. Teamcenter komunikuje s TPV2000 za účelem přípravy kvalitních dat v konstrukci. Data informačního systému jsou tak díky CAD integraci dostupná přímo v prostředí CAD aplikace.

Po zpracování jsou konstrukční data předána do TPV2000, které je předá do používané ERP aplikace, pokud nepoužívá vlastní modul výroby.

Teamcenter v této situaci plní roli archivu dat a dokumentů pouze pro konstrukci, neslouží jako celopodnikové úložiště dokumentů a klíčový vytvořený dokument "Výkres" posílá v PDF podobě dál do TPV2000 a následně ERP systému.

 

Pravidla komunikace

Všechny převody jsou koncipovány pouze jako jednosměrné, vždy je tedy definován pouze jeden správce zodpovědný za číslování vybrané skupiny položek a její základní vlastnosti. Druhý systém tyto položky (pouze definované skupiny položek) importuje a používá, nemění její základní údaje.

TPV2000 spravuje: Nakupované položky, Číslo změny a Číslo zakázky

Teamcenter spravuje: Vyráběné položky, jejich modely, výkresy a kusovníky.

 

Importy z TPV2000 do Teamcenteru:

Importy se provádějí převážně Teamcenter pohledem do DB TPV2000 v určeném intervalu nebo na volbu uživatele (spustitelný WF proces v TC).

Pohled je nastaven tak, aby zobrazoval pouze položky, na kterých proběhla změna od minulého přenosu.

 

Popis a ukázky položek zde: Typy položek (Položky Operace a Technologický postup se netýkají této komunikace).

Nakupované položky

Do Teamcenteru se importuje seznam nakupovaných položek a jejich vybraných vlastností včetně souhrnného stavu na skladech a kalkulační ceny.

Komunikace se používá i pro prvotní naplnění – import všech Nakupovaných položek do Teamcenteru.

V Teamcenteru není standardně povoleno nakupované položky zakládat ani měnit.

 

Číslo zakázky

Do Teamcenteru se importuje seznam zakázek a jejich vybraných vlastností. 

Importují se pouze aktivní ještě neimportované zakázky, na kterých je požadována nějaká akce konstrukce.

Volitelně lze pravidelně aktualizovat i stavy zakázky z TPV2000 do TC.

Případný export obsahu zakázky z TC zpět do TPV2000 se řeší individuálně dle potřeby zákazníka.

V Teamcenteru není standardně povoleno Zakázky zakládat ani měnit jejich klíčové vlastnosti.

 

Číslo změny

Do Teamcenteru se importuje seznam změn a jejich vybraných vlastností. Import spouští TPV2000 na základě události „Uložení změny“ v číselníku TPV2000.

Volitelně lze pravidelně aktualizovat i stavy změny z TPV2000 do TC.

Případný import obsahu změny se řeší individuálně dle potřeby zákazníka v rámci rozšířené komunikace s TPV2000.

V Teamcenteru není standardně povoleno Změny zakládat ani měnit jejich klíčové vlastnosti.

Číslo změny je povinný údaj pro export dat z TC do TPV2000.

 

Exporty z Teamcenteru do TPV2000:

Standardně řešeno použitím API TPV2000 (nevyžaduje licenci).

Teamcenter připraví data dle potřeby volané funkce API TPV2000, spustí akci, TPV2000 vyřeší požadavek, Teamcenter vyhodnotí návratové hodnoty funkce a předá informaci uživateli/procesu o úspěchu přenosu.

Exporty jsou vyvolány automaticky na základě úkolu WF procesu při schvalování položky, nebo jsou spuštěny uživatelem ručně (spustitelný WF proces v TC).

Standardně jsou položky exportovány až když jsou v TC ve stavu schváleném – uzamčené. Exportován je vždy kompletní konstrukční rozpad vybrané schválené položky, tzn. všechny nižší položky a jejich kusovníky a výkresy. Všechny tyto položky jsou již také schválené, protože kontrola rozpadu je zásadní při schvalování vyšší položky.

 

Vyráběné položky, výkresy, kusovník

Tento přenos vyvolává Teamcenter automaticky v určitém kroku procesu schválení konstrukční části dokumentace.

Teamcenter připraví kompletní balík dat, který obsahuje všechna data kompletního konstrukčního rozpadu vybrané položky, tj. všechny položky, jejich vlastnosti, výkresy a kusovníky. Postupně pak volá potřebné API funkce TPV2000, aby všechna tato data přenesl.

TPV2000 zachovává čísla položek a jejich klíčové vlastnosti, tak jak byly založeny z TC, nepovoluje jejich zakládání ani změnu.

 

Vyráběné položky

Do TPV2000 se exportuje seznam vyráběných položek a jejich vybraných vlastností dle rozpadu položky.

Jedna z vlastností položky identifikuje název souboru výkresu a cestu do výměnného adresáře.

 

Kusovník

Exportují se postupně všechny kusovníky všech položek dle rozpadu.

Kusovník obsahuje nakupované položky a jejich identifikátory tak jak byly importovány z TPV2000.

TPV2000 používá standardně používá pouze konstrukční kusovník. Importovaný kusovník může být dále v TPV2000 upraven či doplněn. V řadě případů se za tím účelem používají technologické pozice kusovníku. Jsou to pozice, které nejsou během importu nijak modifikovány. Při dalším importu kusovníku z TC, po provedení další konstrukční změny, tak zůstanou tyto pozice zachovány, ostatní jsou importem přepsány či vymazány dle dopadu změny modelu/kusovníku/výkresu.

 

Výkres

Vyexportovány jsou všechny výkresy položek v rozpadu ve formátu PDF.

Standardně jsou umístěny do určeného výměnného adresáře a jedna z vlastností Vyráběné položky obsahuje cestu+název souboru.

Alternativně v této vlastnosti položky může být uložen odkaz na dokument uložený v Teamcenteru, ten umožní spuštění Teamcenteru a zobrazení dokumentů vybrané položky přímo z TPV2000.

 

Revize

Teamcenter je důsledný ve změnovém řízení, nelze v něm založit položku bez revize. Každá změna je prováděna navýšením čísla revize. Každá položka i kusovník či výkres tedy vždy obsahuje i číslo revize!

Stejně pracuje i systém TPV2000 s rozdílem, že revizi říká modifikace. Každá modifikace kusovníku nebo postupu v TPV2000 vyžaduje zadané číslo změny. Proto je číslo změny vyžadováno i při exportu dat z Teamcenteru do TPV2000.

Čísla revizí v Teamcenteru a čísla modifikací kusovníku v TPV2000 nejsou stejná. V TPV2000 totiž může docházet k následným technologickým změnám kusovníku a ty mají opět navýšené číslo modifikace. Proto je u každé modifikace v TPV2000 ukládáno i číslo revize Teamcenteru. Číslo položky včetně čísla revize pak jasně odkazuje na odpovídající platný výkres, model a kusovník v Teamcenteru.

 

 

 

Konfigurace SolidWorks

Integrace SolidWorks & Teamcenteru umožňuje pracovat s konfiguracemi modelu. Vytvořené konfigurace nakupované položky (například rozměrové a materiálové varianty šroubku) vytvářené v jediném modelu převádí integrace do jednotlivých položek, tak jak je zná TPV2000. S výhodou pak používáte tento model ve všech sestavách, a přitom TPV2000 vždy ví jakou konkrétní variantu pro který kusovník má použít.

Podobně jsou obslouženy i konfigurace vyráběných položek, které mohou být i vnořené.

Naopak pohledové konfigurace (stlačené pružiny, otevřené dveře) jsou ignorovány.

Ukázky konfigurací...

 

Změnové řízení

V obou systémech se jedná o volitelné rozšíření, které mohou značně rozšířit informace o připravované nebo prováděné změně, případně vyhodnocení jejího dopadu.

Pro popsané schopnosti komunikace mezi oběma systémy není toto rozšíření potřebné a nepoužívá se (s výjimkou čísla změny).

V případě požadavku na toto rozšíření, je třeba odpovídajícím způsobem rozšířit i programy komunikace.

 

Rozšířená komunikace Teamcenter a TPV2000:

Tato komunikace se používá situaci, kdy je Teamcenter používán jako celopodnikový archív všech dokumentů výrobku, včetně archivu pro konstrukci.

Největší výhodou tohoto řešení je vzájemné propojení dokumentů až na úroveň 3D dat. Dokumenty jsou logicky ukládány pod typy položek, které zastřešují určitý rámec. Tyto položky jsou dále navzájem propojeny tak, aby vhodně reprezentovali způsoby práce podniku. Ve finále dochází ke spojení všech dokumentů výrobku s konrétní revizí modelu/kusovníku/výkresu. 

 

Toto opatření pak vedou k tomu, že vždy je jasně dána platnost všech dokumentů k určité platnosti výkresu!

Zároveň je systémem zabezpečeno, že změna provedená na úrovni 3D (model/kusovník/výkres) se vždy promítne všude tam kde je potřeba!

Systém sám dle propojení položek a dokumentů zajistí neplatnost stávajících dokumentů či dat, spustí jejich změnové řízení, či založí jejich revize.

 

Již nikdy se nestane:

  • zapomene se na některé požadavky/podklady zákazníka během tvorby modelu nebo přípravy dat pro výrobu
  • vyrábí se podle starého neplatného výkresu, každý výrobní příkaz uvádí i číslo revize výkresu pro kontrolu dokumentace
  • použití zastaralého NC kódu, systém zajistí jeho aktualizaci předáním úkolu a dat na NC programátora
  • a mnoho dalšího ...

 

 

Komunikaci lze dále doplňovat o další Typy položek dle potřeby zákazníka.

Každý Typ položky má definováno:

  • typ číslování
  • souhrn vlastností
  • svoji vnitřní strukturu s definicí relačních adresářů
  • pravidla ukládání souborů
  • vlastní kontrolní/schvalovací proces
  • způsoby a pravidla komunikace s IS TPV2000.

 

Workflow, procesy

Obě aplikace Teamcenter i TPV2000 mají vlastní řešení procesů.

Rozšířená komunikace řeší i předávání úkolů mezi jednotlivými procesy obou aplikací.

Procesy obou aplikací jsou upravovány tak aby vyhověli schváleným firemním procesům.

 

Ukázka položky Projektu.

Položka typu "Projekt" ukazuje další běžně používané typy položek.

Projekt má svoji vnitřní strukturu navrženou tak, že umožňuje snadný přehled o dalších položkách (Poptávka, Nabídka, Objednávka, Zakázka, Vyráběná položka) a zpřístupňuje jejich dokumenty k rychlému zobrazení nebo použití.

Vše je pouze virtuální. Položky můžete ihned používat i když se jedná pouze o odkazy. Každá položka je ve skutečnosti uložena pouze jednou na jednom místě i když je opakovaně používána na více místech.

Opět jsou všude používány revize. Tak je v rámci položky "Projekt" uchována i historie vývoje projektu včetně jeho jednotlivých částí a propojených položek.

 

 

V důsledku je tak každá komunikace zcela jiná, upravená přesně podle požadavků zákazníka. 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace